Meet the Group

PI

     
Rong Zhu (朱戎) rongzhu@pku.edu.cn    

Assistant Professor
Peking Univerisity (2018-present)

Education and Employment:
Postdoctoral Associate, MIT(2015-2018)
Ph. D. MIT (2015)
B. S. Peking University (2010)

Graduate Students

   
Bin Wu (吴斌) Jin Wang (王进) Fan Yang(杨帆) Han-Li Sun (孙晗力)

Year joined the group: 2018

B.S. Peking University (2017)

Year joined the group: 2018

B.S. Nanjing University (2017)

Year joined the group: 2018

B.S. Peking University (2018)

Year joined the group: 2018

B.S. Peking University (2018)

Undergraduate Students

   
Wei-Ting Ye (叶葳庭) Yun-Nian Yin(殷允念)    
   
Year joined the group: 2018 Year joined the group: 2018    

Visiting Scholars

     
Xiao-Le Zhou (周霄乐)
Year joined the group: 2018
   

Ph.D. University of Science and Technology of China (2018)

B.S. Wuhan University (2012)

   

Admistrative Assistant

   
Xiaojing Yue (岳晓晶) xjyue@pku.edu.cn